Algemene Voorwaarden

That’s Your Energy

De Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen That’s Your Energy en haar klanten inzake behandeling en/of het leveren van diensten of goederen.

Als je gebruikmaakt van de informatie en/of diensten van That’s Your Energy geef je akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 That’s Your Energy, gevestigd te Toldijk, is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67225160.

1.2 Klant: Degene met wie That’s Your Energy een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Diensten: De door That’s Your Energy te verlenen diensten, zoals o.a. beschreven op www.thatsyourenergy.nl, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Platform via een browser, uitsluitend met het doel de hierop aanwezige content voor eigen gebruik te consumeren.

1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen That’s Your Energy en Klant op grond waarvan That’s Your Energy aan klant Diensten verleent of goederen levert.

1.5 Platform: Het door That’s Your Energy beheerde kennisplatform, programmatuur, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan klant de Diensten verleent.

1.6 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, diensten, producten en rechtsbetrekkingen van That’s Your Energy en op alle met That’s Your Energy gesloten Overeenkomsten waarbij That’s Your Energy goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 That’s Your Energy is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Indien klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat That’s Your Energy tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.6 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. That’s Your Energy en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.


Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van That’s Your Energy zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan That’s Your Energy verstrekte gegevens waarop That’s Your Energy zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3.2 De Overeenkomst tussen That’s Your Energy en klant komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van www.thatsyourenergy.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door klant via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 That’s Your Energy heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.


Artikel 4 – Licentie klant

4.1 That’s Your Energy is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en gerelateerde software.

4.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij That’s Your Energy, diens klanten of diens toeleveranciers.

4.3 That’s Your Energy verleent aan Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Klant kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

4.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.5 Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen gebruik.

4.6 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

4.7 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het That’s Your Energy steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.8 Klant zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, door ontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom

4.9 Zonder toestemming van That’s Your Energy is het klant verboden de door That’s Your Energy verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt.

5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of That’s Your Energy de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode.

5.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.4 Klant zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van That’s Your Energy verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van opzegging of ontbinding te verwijderen uit alle bij klant aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.

5.6 That’s Your Energy en klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;

(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

(b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

(c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel That’s Your Energy haar activiteiten staakt of liquideert.

5.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:

(a) openstaande betalingen;

(b) intellectuele eigendomsrechten;

(c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten That’s Your Energy

6.1 That’s Your Energy spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Platform een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan kim@thatsyourenergy.nl.

6.2 That’s Your Energy zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van That’s Your Energy worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst klant uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

6.3 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal That’s Your Energy steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door That’s Your Energy aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van That’s Your Energy zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs zal de door That’s Your Energy gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

6.4 That’s Your Energy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Platform. That’s Your Energy zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Platform inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.5 That’s Your Energy kan de Diensten en/of het Platform mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien klant gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met That’s Your Energy.

6.6 That’s Your Energy verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin klant worden geïnformeerd over de ontwikkelingen, producten en de Diensten van That’s Your Energy. Tenzij klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de klant gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.7 Data die wordt gehost door That’s Your Energy is opgeslagen binnen de Europese Unie. Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.


Artikel 7 – Rechten en plichten klant

7.1 Klant verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten en/of het Platform te gebruiken. That’s Your Energy stelt aan klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- tieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door That’s Your Energy en het gebruiksrecht van klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

7.2 Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

7.3 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van That’s Your Energy door te geven.

7.4 Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door That’s Your Energy mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal klant bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Klant zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden;

(i) alle aanwijzingen van That’s Your Energy die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt That’s Your Energy zich het recht voor haar verplichtingen jegens klant op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat That’s Your Energy tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.6 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

7.7 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van That’s Your Energy uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van That’s Your Energy toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. That’s Your Energy zal alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij That’s Your Energy verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

7.8 Partijen zijn het erover eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door That’s Your Energy opgegeven of met That’s Your Energy overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien klant volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-) personen tegenover That’s Your Energy hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst. Met betrekking tot de door That’s Your Energy verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van klant volledig bewijs op, onverminderd het recht van That’s Your Energy tot het leveren van tegenbewijs.

8.2 That’s Your Energy is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien klant niet akkoord wenst te gaan met een door That’s Your Energy kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van That’s Your Energy genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Klant komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

8.5 Indien That’s Your Energy een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij That’s Your Energy geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard, SEPA etc.).

9.3 That’s Your Energy heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van klant onverlet.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is That’s Your Energy, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 That’s Your Energy heeft te allen tijde het recht toegang tot het Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Klant dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met That’s Your Energy.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 That’s Your Energy zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij That’s Your Energy zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. That’s Your Energy is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

10.2 That’s Your Energy is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.3 Gebreken in de beveiliging van de door klant opgeslagen informatie op de systemen van That’s Your Energy en gebreken als gevolg van handelingen van klant zelf of van andere klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van klant.

Indien That’s Your Energy op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. That’s Your Energy staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege That’s Your Energy aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld. That’s Your Energy is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

10.4 Indien klant het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan klant contact met That’s Your Energy opnemen via de contactpagina op de website. Klant krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van That’s Your Energy. Indien het geschil van klant gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van klant niet op.

10.7 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal That’s Your Energy steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

10.8 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door That’s Your Energy aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van That’s Your Energy zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs zal de door That’s Your Energy gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Indien That’s Your Energy bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van That’s Your Energy niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van That’s Your Energy aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij That’s Your Energy, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, het schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

11.4 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het That’s Your Energy steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

11.5 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan That’s Your Energy van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart That’s Your Energy tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

11.6 Het is klant niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van That’s Your Energy wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade.

12.2 De aansprakelijkheid van That’s Your Energy voor indirecte schade is uitgesloten.

12.3 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan That’s Your Energy zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.4 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, dataopslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van That’s Your Energy, zijn niet aan That’s Your Energy toerekenbaar en That’s Your Energy is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen


Artikel 13 – Termijnen

13.1 That’s Your Energy spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door That’s Your Energy genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden That’s Your Energy niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen That’s Your Energy en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt That’s Your Energy wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant That’s Your Energy schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant That’s Your Energy een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat That’s Your Energy in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is That’s Your Energy gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5 That’s Your Energy is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.

14.3 Bedragen die That’s Your Energy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen That’s Your Energy ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. That’s Your Energy zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.5 Klant is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

14.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd. That’s Your Energy is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de Diensten van That’s Your Energy, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van That’s Your Energy vereist is.


Artikel 15 – Overmacht

15.1 That’s Your Energy is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe (hosting) providers, dataopslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van That’s Your Energy;

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

c) belemmeringen als gevolg van de door klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;

d) werkstakingen;

e) brand;

f) ongeval of ziekte van personeel;

g) Denial of Services (DoS) aanvallen;

h) door That’s Your Energy onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van That’s Your Energy afhankelijk is;

i) algemene vervoersproblemen;

j) Epidemie of Pandemie;

k) overmacht van toeleveranciers van That’s Your Energy;

l) overheidsmaatregelen.

15.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat That’s Your Energy tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15.3 Indien That’s Your Energy door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 16 – Advisering

16.1 Alle door That’s Your Energy gegeven adviezen, gedeelde kennis en door That’s Your Energy verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door That’s Your Energy te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door That’s Your Energy verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. That’s Your Energy verleent daarbij geen enkele garantie.

16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door That’s Your Energy is That’s Your Energy niet aansprakelijk. Klant vrijwaart That’s Your Energy tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van That’s Your Energy.


Artikel 17 – Privacy

17.1 That’s Your Energy respecteert de privacy van klant. That’s Your Energy zal de persoonsgegevens van klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden die op de website van That’s Your Energy zijn in te zien https://thatsyourenergy.nl/privacy-policy. De privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

17.2 That’s Your Energy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.

17.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal klant That’s Your Energy desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

17.4 Klant vrijwaart That’s Your Energy voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

17.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van That’s Your Energy door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover That’s Your Energy voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart That’s Your Energy tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 De rechter in Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

18.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van That’s Your Energy aan een derde over te dragen. That’s Your Energy is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 19 – Annuleringsvoorwaarden 

19.1 Annulering trainingen/programma’s/coaching/events en workshops met vaste, komende, open startdatum door de deelnemer

a. Annuleren door de deelnemer geschiedt per mail en door That’s Your Energy bevestigde e-mail. Het adres is: kim@thatsyourenergy.nl.

b. Annuleren van 6 tot 4 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten.

c. Annuleren korter dan 4 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.

d. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.

Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt a, b en c genoemd.

19.2 Annulering en uitstel trainingen en workshops vaste, komende, open startdatum door That’s Your Energy

Annuleren door That’s Your Energy in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.

Uitstel door That’s Your Energy in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training

That’s Your Energy behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/ of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training of workshop.

19.3 Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training, programma of workshop kosten verschuldigd.

Indien een deelnemer aan een training, programma of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.

19.4 Supplementen

Op bestellingen van supplementen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als die van Beyuna: https://kimenlaurens.beyuna.nl.

19.5 Annulering persoonlijk consult door de deelnemer

a. Annuleren door de deelnemer geschiedt per mail en door That’s Your Energy bevestigde e-mail. Het adres is: kim@thatsyourenergy.nl.

b. Annuleren binnen 72 uur voor aanvang het consult verplicht tot het betalen van 50% van de deelnamekosten.

c. Annuleren binnen 48 uur voor aanvang van het consult verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.

Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt a, b en c genoemd.

19.6 Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten

Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %

Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %

Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan That’s Your Energy berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.Opgesteld op 8 mei 2023